Avís legal

Condicions d’ús i accés a la pàgina web www.quonia.com

1. Accés i utilització del lloc web

 

1.1. Accés al Lloc Web 

Les presents Condicions d’Ús i Accés al lloc web regulen l’accés i utilització del lloc web www.quonia.com (en endavant, el “Lloc Web”), que QUONIA posa a disposició dels usuaris d’internet (en endavant, “el/els usuari/s”), i té per objecte facilitar a l’usuari informació relativa a QUONIA, les seves activitats i productes, qui som, les diferents àrees de negoci i les últimes notícies publicades sobre QUONIA.

Aquest lloc web té caràcter informatiu i està dirigit exclusivament a empresaris i professionals, i en cap cas a persones que tinguin la condició de “consumidors”. Tant la navegació, com la utilització de qualsevol dels serveis del lloc web, suposen l’acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions d’Ús, per la qual cosa li preguem que les llegeixi atentament abans de fer-ne ús. Si no accepta les presents condicions, li preguem que s’abstingui d’utilitzar aquest lloc web i el seu contingut.

Així mateix, QUONIA podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions d’Ús, tal com s’exposa en aquest Lloc Web, publicant-hi aquestes modificacions, amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre abans de la visita al Lloc Web.

L’accés al Lloc Web és gratuït, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

1.2. Utilització del lloc Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web, així com de la informació relativa als productes continguts en el mateix, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les presents Condicions d’Ús.

Els Usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació d’aquest lloc web, mentre hi naveguin, així com després d’haver accedit.

2. Exoneració de responsabilitat

 

2.1. Funcionament del Lloc Web

QUONIA fa tots els esforços per mantenir el Lloc Web en bon funcionament, evitant errors o, si és el cas, reparant-los, i mantenint els continguts del Lloc Web degudament actualitzats. No obstant això, QUONIA no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Lloc Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

2.2. Modificacions en la informació del Lloc Web

QUONIA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions sobre la informació continguda en el Lloc Web, la seva configuració o presentació.

2.3. Ús de la informació continguda al Lloc Web

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús que es pugui fer de qualsevol informació que conté, especialment la relativa a la idoneïtat i al bon ús de la informació dels productes de QUONIA, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’Usuari. QUONIA no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudicis que es puguin derivar, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda en el Lloc Web, i especialment d’aquella informació relativa a tercers diferents de QUONIA. En concret, QUONIA deixa expressa constància que tota la informació relativa a les especificacions i condicions d’ús dels seus productes continguda al Lloc Web no substitueix les condicions generals i/o particulars de contractació de QUONIA ni tota aquella informació facilitada juntament amb els productes adquirits en forma presencial, a les que s’haurà de remetre l’usuari per a l’adquisició i el seu ús correcte; per aquesta raó, es recorda a l’usuari la necessitat de procedir a la lectura atenta de tota la documentació que acompanya els productes o serveis adquirits.

Així mateix, QUONIA manifesta que la informació gratuïta subministrada a l’Usuari com a resultat de les consultes específiques relatives als productes o serveis oferts en el Lloc Web té caràcter merament indicatiu, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat derivada de qualsevol dany o perjudicis que poguessin derivar-se, directament o indirectament, de la utilització per part de l’Usuari d’aquesta informació subministrada. En particular, QUONIA deixa constància expressa que aquesta informació no constitueix una opinió tècnica emesa amb base a totes les dades rellevants requerides. En conseqüència, en cas de requerir una opinió tècnica vinculant, hauria de posar-se en contacte amb QUONIA a través del correu electrònic o telèfon indicats a les presents Condicions d’Ús.

Addicionalment, QUONIA no es fa responsable de cap dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés al Lloc Web.

3. Responsabilitat de l’usuari

 

L’usuari és conscient i accepta, voluntàriament, que l’ús del Lloc Web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que QUONIA pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut de les presents Condicions d’Ús o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del lloc web.

4. Política en matèria d’enllaços d’hipertext (Links)

 

QUONIA no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços hipertextuals a llocs web, ni la seva existència implica que QUONIA avali, promocioni, garanteixi o recomani els llocs web enllaçats.

Així mateix, aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web un enllaç hipertextual que dirigeixi a aquest Lloc Web hauran d’obtenir necessàriament el consentiment previ, exprés i per escrit de QUONIA.