Política de privacitat

1. Protecció de dades personals

 

1.1. Política de privacitat

QUONIA informa que les dades de caràcter personal que l’usuari proporcioni a través de l’enviament de correus electrònics, així com les dades a les quals QUONIA accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consultes o sol·licituds realitzades a través d’aquest lloc web, es recolliran en un fitxer el responsable del qual és QUONIA i la finalitat és la d’atendre aquestes consultes o sol·licituds, així com elaborar el seu perfil d’usuari sobre la base dels seus hàbits de navegació per tal de mantenir-lo informat sobre béns i serveis que puguin resultar del seu interès.

L’usuari podrà revocar el consentiment donat en el paràgraf anterior i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al correu electrònic info@quonia.com, i indicant segons sigui convenient, de forma visible, el dret concret que s’exerceix així com adjuntant còpia del DNI.

L’Usuari consenteix expressament que les seves dades puguin ser comunicades per QUONIA a empreses del Grup QUONIA i altres empreses col·laboradores, per als fins de sol·licitud d’informació, consultes, etc., que duguin a terme els mateixos usuaris i que sigui necessària la seva cessió a altres empreses del grup o empreses col·laboradores per a la correcta gestió de les respostes. En aquest sentit, l’Usuari es dóna per informat de la comunicació de cessió de dades a les entitats indicades. Així mateix, l’informem que el consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius.

1.2. Comunicacions comercials

S’informa a l’Usuari que la remissió per part de QUONIA de comunicacions comercials, promocionals o publicitàries, per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari proporcioni, estarà subjecta en tot moment a l’autorització expressa i prèvia. En tot moment, si l’Usuari no desitja rebre aquestes comunicacions comercials, publicitàries o promocionals, sigui quin sigui el canal utilitzat amb aquest efecte, pot comunicar gratuïtament la seva decisió mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@quonia.com. L’acceptació de l’Usuari perquè es remeti informació comercial té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

1.3. Mesures de seguretat

QUONIA informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal de l’usuari i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural.

2. Propietat Industrial i Intel·lectual

 

QUONIA ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquest Lloc Web i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen en aquest Lloc Web.

Tots els drets de propietat intel·lectual, continguts, disseny, bases de dades i codis que conté el Lloc Web són titularitat de QUONIA, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos, llevat que s’indiqui en cada cas una titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres, tret que es realitzi per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de QUONIA o d’aquell que en sigui titular.

Així mateix, tots els noms comercials, marques i signes distintius de qualsevol índole estan protegits per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra naturalesa.

Queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l’ús dels continguts d’aquest Lloc Web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de QUONIA.

La utilització no autoritzada dels continguts d’aquest Lloc Web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de QUONIA, poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si escau, es derivin.

3. Cookies

 

QUONIA podrà instal·lar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades, també anomenats cookies, en l’ordinador de l’usuari per conèixer informació dels visitants al seu web; en cap cas aquestes dades seran de caràcter personal. El seu navegador, en ocasions, generarà un missatge instantani que brindarà la possibilitat als visitants de la web d’oposar-se a la instal·lació dels citats dispositius. En cas d’oposar-se a la instal·lació de cookies, la navegació per www.quonia.com no es veurà afectada de cap manera.

D’altra banda, en el supòsit que el navegador de l’usuari no faciliti aquesta possibilitat de forma automàtica, el propi usuari podrà inhibir-ne la instal·lació seguint les instruccions del seu navegador.

4. Legislació aplicable i jurisdicció

 

L’accés i utilització del Lloc Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre QUONIA i els usuaris del Lloc Web serà dirimida, amb renúncia expressa de les parts al seu propi fur, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).