Les socimis són Societats Cotitzades Anònimes que a Espanya acostumen a cotitzar al MAB – Mercat Alternatiu Bursàtil.

Per a la seva creació, les socimis han de comptar amb un capital mínim de 5 milions d’euros. 

S’anomena socimi a les Societats Cotitzades Anònimes d’Inversió al Mercado Immobiliari, que en el mercat financer d’Estat Unitats van néixer als anys seixanta amb el nom de Real Estate Investment Trust (REIT). Les socimis han de cotitzar al mercat europeu o a l’espanyol; a Espanya acostumen a trobar-se al MAB – Mercat Alternatiu Bursàtil, on existeix un segment per a la cotització de les socimis, tot i que també poden demanar entrar en borsa, sota la supervisió de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Per a la seva creació, a les socimis els cal comptar amb un capital mínim de 5 milions d’euros; part d’aquest pot ser aportat a través d’actius-immobles, que poden trobar-se tant a fora com a dins del territori nacional. Existeix la possibilitat que el total d’aquesta inversió sigui a través d’un únic immoble.

La principal activitat a què es dediquen les socimis és la promoció, adquisició i rehabilitació d’actius immobiliaris, la qual cosa significa una millora de parc immobiliari espanyol, així com una empenta al sector de l’habitatge, en especial del que es dedica a l’arrendament. És obligatori que almenys el 80% de la seva cartera d’actius estigui dedicada al règim de lloguer. Aquesta pot estar formada per habitatges, locals comercials, oficines, places de garatge o naus, que es dediquen a l’explotació de caràcter urbà i han de mantenir-se dins de la cartera de la socimi durant, almenys, 3 anys.

Per què invertir en una socimi?

En una socimi, totes les participacions són d’un mateix tipus i nominatives, donant a tots els titulars el mateix nivell de drets econòmics i polítics. De cara als socis, els avantatges fiscals són els següents:

  • Les socimis estan exemptes de tributar por l’Impost de Societat d’Hisenda, si en el moment de la seva fundació opten per aplicar el règim fiscal especial que es va preveure a la llei que va donar origen a les socimis al 2009.
  • Aquestes societats compten amb una bonificació del 95% davant de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP), si es produeixen beneficis patrimonials a la venda de l’habitatge.
  • També compten amb una bonificació del 95% sobre l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD).

Per altra banda, les socimis estan obligades a efectuar la repartició d’almenys el 80% dels beneficis que s’obtenen pel lloguer dels seus actius-immobles, i del 50% que procedeix de la venda dels seus actius (els quals han hagut d’estar formant part de la seva cartera durant, almenys, 3 anys).

Avantatges per als inversors d’una socimi

Els inversors d’una socimi compten amb un excel·lent nivell en relació a la tributació dels beneficis que obtenen, això és perquè no estan subjectes a donar comptes dels impostos que es generarien; els accionistes només reben beneficis en relació als dividends que es reparteixen.

Quan s’inverteix en una socimi el que es compra són accions que corresponen a un immoble físic (ja sigui dedicat a habitatges, places de garatge, oficines, naus, etc.), però tot el tràmit de buscar un llogater, ocupar-se del manteniment, realitzar un seguiment dels pagaments i impagaments, etc, és una feina de la socimi i de l’empresa gestora de l’immoble. L’inversor només rep beneficis i s’oblida dels inconvenients que suposaria invertir en una propietat de la forma “tradicional”.

inmuebles socimi real estate

Per què van sorgir les socimis a Espanya?

Les socimis són empreses principalment dedicades a la compra i a la rehabilitació d’immobles, que acaben per dedicar-se a l’explotació en règim de lloguer, de forma que fomenten el sector immobiliari.

El boom de les socimis es va donar entre els anys 2015 i 2016, dates en què el mercat de la construcció va començar a donar senyals de recuperació, per la qual cosa les grans empreses van aprofitar per començar a invertir en aquest tipus de societats.

Abans que aquestes companyies puguin entrar a cotitzar al MAB són valorades per un expert independent designat pel Registre Mercantil, i per un assessor registrat que han de nomenar les pròpies socimis.